Зараз обговорюють

"Тобто є ряд завдань, які взагалі без рекурсії не наважуються."  - це як розуміти? Перефразуй, будь ласка. 

виправив, йшлося про те що деякі завдання можна вирішити лише при використанні рекурсії

Спасибі дуже корисна стаття

А ще щось планується подібного найближчим часом?


Дякую за підтримку, радий що Вам сподобалось!

Так маю вже майже дороблений проект по управлінні Audio файлом, на заміну стандартним клавішам управління HTML5, але ще не встиг відтестувати програвання файлів з інтернету, поки лише локально працює

Надіюсь найближчим часом дороблю й закину

Рахунки

donatuadonatua.com
bitcoin1F5HRGroUtEQW9HBNbeew8iKh5KQ8vJxzw

Зворотній зв'язок

Для покращення роботи сайту надсилайте свої зауваження:
mailЗауваження
mailПропозиція

Статистика

UkrNET - поисково-информационный ресурс

VBA : Робота з додатком Access. Application його властивості та методи

Об'єктна модель Access за своєю архітектурою сильно відрізняється від об'єктних моделей Word і Excel, але об'єкт Application, як і в Word та Excel знаходиться на вершині ієрархії об'єктної моделі Access.

Властивості об'єкта Application

AutomationSecurity

дозволяє визначити рівень безпеки при відкритті бази даних. Можливі значення:

msoAutomationSecurityByUI - отримує значення налаштоване користувачем в настройках безпеки. Значення за замовчуванням

msoAutomationSecurityForceDisable - заборонити відкриття файлів баз даних з макросами

msoAutomationSecurityLow - дозволяє відкрити файл даних без зайвих питань (використовується найчастіше)

Application.AutomationSecurity = msoAutomationSecurityForceDisable

BrokenReference

можливість перевірити, чи є розірвані посилання (коли ваш додаток не може знайти модуль DLL або іншу базу даних). Наявність конкретного посилання можна перевірити за допомогою об'єкта Reference, або можна перевірити правильність конкретного посилання, використавши властивість IsBroken об'єкта Reference

Dim refLoop As Reference
Dim strReport As String
  If Application.BrokenReference = True Then 'Перевірка на наявність битих посилання'
    strReport = "Перелік битих посилань:" & vbCr
    For Each refLoop In Application.References 'Перевірка кожного посилання'
      If refLoop.IsBroken = True Then
        strReport = strReport & " " & refLoop.Name & vbCr
      End If
    Next refLoop
  Else
    strReport = "Всі посилання в поточній базі даних коректні"
  End If
  MsgBox strReport

CodeContextObject

дуже корисна властивість, яке дозволяє визначити, з якого об'єкта бази даних (форми, звіту і т.п.) був запущений модуль / макрос. Цю властивість можна, наприклад, використовувати для виявлення джерела помилок

Наприклад створимо форму із кнопкою Command1. При її натисканні будемо отримувати повідомлення що у нас виникла помилка в [назва нашої форми]

Private Sub Command1_Click()
On Error GoTo Command1_Err
  Error 11 'генеруємо помилку'
  Exit Sub
Command1_Err:
  If ErrorMessage("Command1_Click() Event", vbYesNo + vbInformation, Err) = vbYes Then
    Exit Sub
  Else
    Resume
  End If
End Sub
Function ErrorMessage(strText As String, intType As Integer, intErrVal As Integer) As Integer
Dim objCurrent As Object
Dim strMsgboxTitle As String
  Set objCurrent = CodeContextObject
  strMsgboxTitle = "Error in " & objCurrent.Name
  strText = strText & "Error #" & intErrVal & " occured in " & objCurrent.Name
  ErrorMessage = MsgBox(strText, intType, strMsgboxTitle)
  Err = 0
End Function 

CodeData

ще один дуже важливий властивість. Воно дозволяє отримати доступ до колекцій AllDatabaseDiagrams, AllFunctions, AllQueries, AllStoredProcedures, AllTables і AllViews. Правда, в цих колекціях знаходяться одні і ті ж об'єкти AccessObject. Можливостей у них на перший погляд не так багато, але насправді за допомогою цього об'єкта ми отримуємо можливість налаштовувати десятки властивостей для таблиць, запитів, діаграм і інших об'єктів бази даних Excel. Приклад застосування властивості CodeData для отримання інформації про всі таблицях в базі даних може виглядати так:

For Each oTable In CodeData.AllTables
	Debug.Print oTable.Name
Next 

CodeProject

використовується для тих же цілей, що і CodeData, але надає доступ до колекцій програмних модулів AllForms, AllReports, AllMacros, AllModules і AllDataAccessPages


CommandBars

повертає колекцію об'єктів CommandBar - тобто панелей інструментів Access. Цю колекцію можна використовувати для настройки призначеного для користувача інтерфейсу додатку, побудованого на основі Access

For Each cb In CommandBars
  Debug.Print cb.Name
Next cb

CurrentData

діє аналогічно CodeData і CodeProject. Це властивість дозволяє отримувати доступ до тих же колекцій, у тому числі отримані з зовнішнього джерела даних (SQL Server). Аналогічно працює властивість CurrentProject

Надає доступ до колекцій програмних модулів AllTables, AllQueries, AllViews, AllStoredProcedures, AllDatabaseDiagrams


CurrentObjectName і CurrentObjectType

дозволяють визначити, який об'єкт на момент запуску процедури перебував у фокусі (з якого об'єкта був викликаний даний код). Ці властивості, звичайно, зручно використовувати для перевірок, коли один і той же код може бути викликаний різними способами. При цьому властивість CurrentObjectType поводиться дещо несподівано. Воно повертає значення з перерахування в звичайних ситуаціях, але якщо об'єкта що викликав вже немає (об'єктне посилання встановлюється ​​в Nothing), або інформацію про нього отримати не вдалося, це властивість чомусь повертає True


DataAccessPages

дозволяє отримати посилання на однойменну колекцію, в якій знаходяться об'єкти всіх Web-форм бази даних (вони називаються сторінками доступу до даних) - об'єктів DataAccessPage


DBEngine

дозволяє отримати посилання на об'єкт DBEngine, за допомогою якого можна переглянути або налаштувати властивості ядра Jet, на якому працює Access. Наприклад, за допомогою цієї властивості можна стиснути базу даних, налаштувати для неї пароль, визначити використовувану кодування і т.п.

У наступному прикладі відображаються властивості DBEngine у вікні повідомлення

Private Sub Command1_Click()
  DisplayApplicationInfo Me
End Sub
Function DisplayApplicationInfo(obj As Object) As Integer
Dim intI As Integer, strProps As String
  On Error Resume Next
  If Application.UserControl = True Then
    For intI = 0 To Application.DBEngine.Properties.Count - 1
      strProps = strProps & Application.DBEngine.Properties(intI).Name & ", "
    Next intI
  End If
  MsgBox Left(strProps, Len(strProps) - 2) & ".", vbOKOnly + vbInformation, "DBEngine Properties"
End Function 

DoCmd

дозволяє отримати доступ до ще одного дуже важливого об'єкту - DoCmd, за допомогою якого можна виконати безліч важливих операцій. Фактично цей об'єкт - основна "робоча конячка" Access з точки зору VBA. Він буде розглянутий в окремому розділі. Сам об'єкт DoCmd створювати немає необхідності - він і так завжди доступний через властивість об'єкта Application, наприклад:

Application.DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM table1"

Forms

дозволяє повернути посилання на колекцію об'єктів Form. Від колекції AllForms ця колекція відрізняється двома моментами:

- в ній знаходяться тільки відкриті в даний момент форми

- в ній знаходяться не об'єкти AccessObject, а об'єкти Form з більшим набором властивостей і методів


MenuBar

дозволяє не зовсім стандартним чином налаштувати користувача меню (рівня всього програми, якщо для форми передбачено своє меню, воно буде мати пріоритет), повернутися до показу вбудованого меню або взагалі відмовитися від показу меню. Для нестандартної роботи з контекстним меню передбачено властивість ShortcutMenuBar


Modules

діє аналогічно властивості Forms. Воно дозволяє отримати доступ до однойменної колекції з об'єктами Module, що представляють стандартні модулі і модулі класів. У об'єктів Module набагато більше властивостей і методів, ніж у об'єкту AccessObject


Printers і Printer

повертають всі встановлені в системі принтери і принтер за замовчуванням відповідно. За допомогою об'єкта Printer можна налаштувати безліч властивостей принтера, які будуть використовуватися при друку

Наприклад виведемо основну інформацію про усі доступні принтери:

Dim prtLoop As Printer
  For Each prtLoop In Application.Printers
    With prtLoop
      MsgBox "Device name: " & .DeviceName & vbCr _
      & "Driver name: " & .DriverName & vbCr _
      & "Port: " & .Port
    End With
  Next prtLoop

References

дозволяє отримати посилання на колекцію об'єктів Reference (посилання на бібліотеки типів). Можна використовувати для перевірки працездатності посилань або для додавання посилань програмним способом

MsgBox "Підключено " & Application.References.Count & " бібліотеки"

Reports

працює аналогічно властивостям Forms і Modules, дозволяючи отримати доступ до колекції об'єктів Report


Screen

це властивість дозволяє отримати доступ до спеціального об'єкту Screen, за допомогою якого можна отримати доступ до активних елементів Access - форм, звітів, елементів управління і т.п. (В Word і Excel властивості Active ... вбудовані безпосередньо в об'єкт Application). За допомогою цього об'єкта можна також змінити вид курсора миші і повернутися до попереднього пункту управління

Application.Screen.MousePointer = 11 'Пісочний годинник
'Application.Screen.MousePointer = 0 'Повернути до нормального вигляду'

UserControl

дозволяє визначити, як саме був запущений Access - вручну користувачем або програмним способом з іншої програми (в залежності від цього, наприклад, можна вирішити, закривати Access автоматично або покластися на користувача)

Повертає одне із значень:

True - додаток було запущено користувачем

False - додаток було запущено іншим додатком з Automation


Version

дозволяє повернути версію Access (наприклад, для додаткових перевірок працездатності додатків). Для Access 2013 ця версія - 15.0

MsgBox "В даний момент запущено Microsoft Access, " _
 & " версія " & Application.Version & ", збірка " _
 & Application.Build & ".", vbOKOnly + vbInformation

Visible

дозволяє зробити Access видимим для користувача (або навпаки, заховати). За замовчуванням Accesss, запущений програмним способом, невидимий для користувача, і для цього властивості необхідно встановити True


Методи об'єкта Application

AccessError

дуже важлива властивість для обробки помилок. Воно дозволяє отримати опис тих помилок, для яких стандартне Err.Description повертає "Application-defined or object-defined error" - помилок бібліотек Access і DAO


Приймає лише один обов'язковий параметр із номером помилки, для якої потрібно повернути описовий рядок

BuildCriteria

дозволяє дуже швидко і зручно сконструювати критерій відбору записів, який може застосовуватися в SQL-запитах, фільтрах для форми і звітів, і т.п. Повертає правильно сконструйований строкове значення

НазваОпис
FieldОбов'язкове. Поле, для якого ви хочете визначити критерії
FieldTypeОбов'язкове. Внутрішня константа, що позначає тип даних поля. Може бути заданий як одне зі значень DAO DataTypeEnum
ExpressionОбов'язкове. Вираз з визначеними критеріями, які будуть аналізуватися
strCriteria = BuildCriteria("OrderDate", dbDate, ">1-1-95 and <5-1-95")

CloseCurrentDatabase

можливість закрити поточну базу даних без закриття Access. Зазвичай застосовується для того, щоб потім відкрити наступну базу даних без запуску нового екземпляра Access


CodeDb

повертає об'єкт DAO.Database, що представляє базу даних, в якій в даний час виконується код (зазвичай використовується, коли у вас є спеціальна бібліотечна база даних з програмними модулями, які виконують різні операції з іншими базами даних)


CompactRepair

можливість стиснути/полагодити базу даних Access і повернути код помилки (можна також записати протокол). Стискувана/ремонтована база даних повинна бути зараз закрита

НазваОпис
SourceFileОбов'язкове. Повний шлях і ім'я файлу бази даних, або проекту який необхідно стиснути/полагодити
DestinationFileОбов'язкове. Повний шлях і ім'я файлу, де відновлений файл буде збережений
LogFileНе обов'язкове. True, якщо файл журналу створюється в каталозі призначення, для запису будь-яких пошкоджень виявлених в вихідному файлі. Файл журналу створюється тільки в тому випадку, коли виявлені збої в вихідному файлі. Якщо LogFile False, або відсутній, то файл журналу не створюється, навіть якщо виявлено пошкодження у вихідному файлі

ConvertAccessProject

можливість виконати ще одну службову операцію, на цей раз з перетворення версії бази даних Access. Можливі варіанти від acFileFormatAccess2 до acFileFormatAccess2002

НазваОпис
SourceFilenameОбов'язкове. Файл доступу для перетворення. Якщо шлях не вказано, Access шукає файл в поточному каталозі
DestinationFilenameОбов'язкове. Ім'я файлу, в якому Access зберігає перетворений файл. Якщо шлях не вказано, Access зберігає файл у поточному каталозі
DestinationFileFormatОбов'язкове. Константа AcFileFormat, яка визначає формат перетвореного файлу. Може приймати наступні значення:
acFileFormatAccess12(12) - Формат Microsoft Access 2007
acFileFormatAccess2(2) - Формат Microsoft Access 2.0
acFileFormatAccess2000(9) - Формат Microsoft Access 2000
acFileFormatAccess2002(10) - Формат Microsoft Access 2002
acFileFormatAccess95(7) - Формат Microsoft Access 95
acFileFormatAccess97(8) - Формат Microsoft Access 97

CreateAccessProject

дозволяє програмним чином створити проект Access (програмний інтерфейс для доступу до SQL Server). Для того, щоб його відразу створити і відкрити, можна використовувати метод NewAccessProject(), а щоб просто відкрити існуючий - OpenAccessProject()


CreateAdditionalData

можливість створити об'єкт AdditionalData, який можна використовувати разом з методом ExportXML() при експорті батьківської таблиці в файл XML. Застосування цього об'єкта дозволяє експортувати набір таблиць


CreateControl

можливість програмним чином створити елемент управління на формі. Приймає безліч параметрів, які визначають даний елемент управління. Для створення елемента управління в звіті використовується метод CreateReportControl(). Видалення - за допомогою відповідно DeleteControl() і DeleteReportControl()

НазваОпис
FormNameОбов'язкове. Назва відкритої форми/звіту, на якому ви хочете створити елемент управління
ControlTypeОбов'язкове. Константа AcControlType, яка представляє тип елемента управління який Ви хочете створити: acAttachment (126), acBoundObjectFrame (108), acCheckBox (106), acComboBox (111), acCommandButton (104), acCustomControl (119), acEmptyCell (127), acImage (103), acLabel (100), acLine (102), acListBox (110), acNavigationButton (130),acNavigationControl (129), acObjectFrame (114), acOptionButton (105), acOptionGroup (107), acPage (124), acPageBreak (118), acRectangle (101), acSubform (112), acTabCtl (123), acTextBox (109), acToggleButton (122), acWebBrowser (128)
SectionНе обов'язкове. AcSection константа, що ідентифікує розділ, який буде містити новий елемент управління. Може приймати одне з наступних значень:
acDetail (0) - (За замовчуванням) Детальний опис розділу
acFooter (2) - Колонтитул форми/звіту
acGroupLevel1Footer (6) - нижній колонтитул 1 рівня (тільки звіти)
acGroupLevel1Header (5) - верхній колонтитул 1 рівня (тільки звіти)
acGroupLevel2Footer (8) - нижній колонтитул 2 рівня (тільки звіти)
acGroupLevel2Header (7) - верхній колонтитул 2 рівня (тільки звіти)
acHeader (1) - Форма, або заголовок звіту
acPageFooter (4) - нижній колонтитул сторінки
acPageHeader (3) - верхній колонтитул сторінки
ParentНе обов'язкове. Ім'я батьківського контролю. Для елементів управління, які не мають батьківського контролю, використовуйте рядок нульової довжини для цього аргументу, або опустити його
ColumnNameНе обов'язкове. Ім'я поля, до якого буде пов'язано елемент управління, якщо він має бути з прив'язкою до даних.
Left,TopНе обов'язкове. Координати верхнього лівого кута елементу управління
Width, HeightНе обов'язкове. Числові вирази, що вказують ширину і висоту елемента управління

CreateForm

можливість також програмним чином створити форму Access (і отримати посилання на об'єкт створеної форми). Після цього відкривається доступ властивості цієї форми, додати для неї елементи управління і т.п. Створення таким же чином звіту можна зробити за допомогою методу CreateReport()

НазваОпис
DatabaseНе обов'язкове. Ім'я бази даних, яка містить шаблон форми, який потрібно використовувати для створення форми. Якщо ви хочете поточну базу даних, пропустіть цей аргумент. Якщо ви хочете використовувати відкриту базу даних бібліотеки, вказати базу даних бібліотеки з цим аргументом
FormTemplateНе обов'язкове. Ім'я форми яку Ви хочете використовувати в якості шаблону для створення нової форми
Set frm = CreateForm(, "Customers")

CreateGroupLevel

можливість програмним чином створити групування в звіті (або впорядкувати записи). Приймає ім'я звіту, стовпець, по якому проводиться сортування, формули для створення верхнього та нижнього колонтитула груп (усі параметри обов'язкові)

НазваОпис
ReportNameназва звіту, який буде містити новий рівень групи
Expressionполе, або вираз для сортування, або групування
Headerвказує на поле/вираз, матиме заголовок відповідної групи. Якщо аргумент = True(1), поле/вираз матиме заголовок групи. Якщо аргумент = False(0) заголовокa не буде. Ви можете створити заголовок, встановивши аргумент True
FooterВказує на поле/вираз буде мати відповідну групу колонтитула. Якщо аргумент = True(1), поле/вираз матиме групу колонтитула. Якщо аргумент = False(0), колонтитула не буде. Ви можете створити колонтитул, встановивши аргумент True

CurrentDb

Метод CurrentDb повертає змінну типу Database , яка представляє собою базу даних, в даний час відкриту у вікні Microsoft Access


CurrentUser

цей метод дозволяє отримати у вигляді строкового значення ім'я поточного користувача бази даних. За замовчуванням робота проводиться від імені користувача Admin


DAvg, DSum, DCount, DMax, DMin

дозволяють застосувати агрегатні функції до колонки (або набору записів) в таблиці або поданні

Примітка: методи, які починаються на D ..., дуже зручні для виконання різних операцій, не вдаючись до коду SQL - безпосередньо з Access


DFirst і DLast

незважаючи на свої назви, ці методи працюють однаково, повертаючи випадкове значення з шпальти таблиці, або подання


DLookup

виключно зручний метод, який дозволяє знайти і повернути потрібне вам значення з таблиці або подання (включаючи виконавчі об'єкти, наприклад, шаблони Word). Точно також приймає в якості параметрів ім'я таблиці або подання, ім'я стовпця і фільтр. Якщо умові фільтра задовольняє кілька значень, то повертається перше


Echo

дозволяє перемалювати екран Access і як безкоштовний додаток вивести текст в рядок стану

Application.Echo False
DoCmd.OpenForm "Employees", acNormal
Application.Echo True 'після виконання даного рядка, оновиться вміст екрану

Eval

дозволяє зробити над текстовим рядком операції, як ніби ця текстова рядок зустрілася в коді VBA. Цей метод повертає значення типу Variant - щоб вмістилися будь повернені значення. наприклад:

Eval ( "1 + 1")

поверне 2, а

Eval ("MyFunction()")

поверне те, що повертає ця функція. Eval () дуже зручно використовувати, щоб уникнути громіздких перевірок і перетворень типів, наприклад, коли ми приймаємо різні значення, що вводяться користувачем


ExportXML і ImportXML

дозволяють експортувати і імпортувати набори таблиць з даними (включаючи інформацію про ключах, індексах, кодуваннях і т.п.) в XML-сумісний текстовий файл. При цьому експорт і імпорт з Access за допомогою цих методів можна проводити не тільки для баз даних Access, а й баз даних SQL Server починаючи з версії 6.5

Export

НазваОпис
ObjectTypeОбов'язкове. AcExportXMLObjectType, який представляє тип об'єкта AccessObject на експорт. Може приймати одне із наступних значень:
acExportForm(2) - Форма
acExportFunction(10) - Визначені користувачем функції (тільки проект Microsoft Access)
acExportQuery(1) - Запит
acExportReport(3) - Звіт
acExportServerView(7) - Вид сервера (тільки проект Microsoft Access)
acExportStoredProcedure(9) - Процедура (тільки проект Microsoft Access)
acExportTable(0) - Таблиця
DataSourceОбов'язкове. Ім'я об'єкта AccessObject для експорту. За замовчуванням використовується в даний час відкритий об'єкт типу, зазначеного аргументом ObjectType.
DataTargetНе обов'язкове. Файл і шлях для експортованих даних. Якщо цей аргумент опущений, то дані не експортуються
SchemaTargetНе обов'язкове. Файл і шлях для експортування даних схеми. Якщо цей аргумент опущений, інформація схеми не експортуються в окремий файл XML
PresentationTargetНе обов'язкове. Файл і шлях для експортуванння подання інформації. Якщо цей аргумент опущений, подання інформації не експортується
ImageTargetНе обов'язкове. Шлях для експортованих зображень. Якщо цей аргумент опущений, то зображення не експортуються
EncodingНе обов'язкове. Константа AcExportXMLEncoding, яка визначає кодування тексту, щоб використовувати для експортованого XML. Приймає одне із значень acUTF8(0), або acUTF16(1). Значення за замовчуванням acUTF8
OtherFlagsНе обов'язкове. Бітова маска, яка визначає інші види поведінки, пов'язані з експортом в XML. Може бути комбінацією AcExportXMLOtherFlags констант:
acEmbedSchema(1) - Записує інформацію схеми в документ, зазначений аргумент DataTarget, це значення має пріоритет над аргументом SchemaTarget
acExcludePrimaryKeyAndIndexes(2) - Не експортувати первинний ключ і властивості індексу схеми
acExportAllTableAndFieldProperties(32) - Експортована схема містить властивості таблиці і її полів
acLiveReportSource(8) - Створює пряме посилання на віддаленій базі даних Microsoft SQL Server 2000. Допустимі тільки тоді, коли ви експортуєте звіти, які пов'язані з базою даних Microsoft SQL Server 2000
acPersistReportML(16) - Нав'язує свою інформацію ReportML експортованого об'єкта
acRunFromServer(4) - Створює Active Server Pages (ASP) оболонку, в іншому випадку, за замовчуванням є HTML-оболонкою. Застосовується тільки при експорті звітів
WhereConditionНе обов'язкове. Визначає підмножину записів, які будуть експортовані
AdditionalDataНе обов'язкове. Вказує додаткові таблиці для експорту. Цей аргумент ігнорується, якщо аргумент OtherFlags встановлений в acLiveReportSource
Application.ExportXML ObjectType:=acExportTable, DataSource:="Customers", _
DataTarget:="Customer Orders.xml", AdditionalData:=objOrderInfo

Import

НазваОпис
DataSourceОбов'язкове. Шлях і ім'я файлу XML для імпорту
ImportOptionsНе обов'язкове. Константа AcImportXMLOption, яка визначає можливість використання при імпорті XML-файлів. Може приймати одне із наступних значень:
acStructureOnly(0) - Створює нову таблицю, засновану на структурі зазначеного файлу XML
acStructureAndData(1) - Імпорт даних в нову таблицю на основі структури зазначеного файлу XML. Значення за замовчуванням
acAppendData(2) - Імпорт даних в існуючу таблицю
Application.ImportXML DataSource:="employees.xml", ImportOptions:=acStructureAndData

GetOptions і SetOptions

дозволяють отримати інформацію / встановити ті десятки налаштувань, які доступні через меню Сервіс-> Параметри. Наприклад, щоб після натиснення клавіші в таблиці проводився перехід не вправо (за замовчуванням), а вниз, можна використовувати код:

Application.SetOption "Move After Enter", 2

hWndAccessApp

дуже потрібний метод для тих, хто працює з Windows API. дозволяє повернути покажчик на вікно Access


NewCurrentDatabase

дозволяє створити і відразу відкрити нову базу даних Access. Для відкриття існуючої бази даних можна використовувати метод OpenCurrentDatabase()

НазваОпис
filepathОбов'язкове. Ім'я нового файлу бази даних, в тому числі ім'я шляху і розширення імені файлу. Якщо ваша мережа підтримує цю функцію, ви можете також вказати мережевий шлях в наступному вигляді: \\Server\Share\Folder\Filename
FileFormatНе обов'язкове. Константа AcNewDatabaseFormat, що задає формат файлу, який використовується для новоствореної бази даних. Приймає одне з наступних значень:
acNewDatabaseFormatAccess12 - створення бази в форматі Access (.accdb)
acNewDatabaseFormatAccess2000 - створення бази в форматі Access 2000 (.mdb)
acNewDatabaseFormatAccess2002 - створення бази в форматі Access 2002-2003 (.mdb)
acNewDatabaseFormatUserDefault - створення бази в форматі за замовчуванням
TemplateНе обов'язкове. Ім'я шаблону, який необхідно використовувати для нової бази даних
SiteAddressUniform Resource Locator (URL) сайту Windows SharePoint Services 3.0, щоб встановити зв'язок
ListIDНе обов'язкове. Globally Unique Identifer (GUID), або ім'я з Windows SharePoint Services 3.0 список для зв'язування

Nz

виключно зручна функція для практичної роботи. Дозволяє повертати порожній рядок, або інше значення, якщо значення в даному стовпці таблиці не визначене (Null). Досвідчені розробники дуже часто використовують цю функцію, щоб уникнути помилок при зверненні до порожніх значень (будь-яким, включаючи Memo), наприклад, при пошуку по таблиці

НазваОпис
ValueОбов'язкове. Змінна типу даних Variant
ValueIfNullНе обов'язкове. Цей аргумент дозволяє повертати значення, відмінне від нуля, або рядок нульової довжини, якщо варіант аргументу Null

Quit

Ви можете вибрати один з декількох варіантів для збереження об'єкта бази даних перед виходом:

НазваЗначенняОпис
acQuitPrompt0Відображає діалогове вікно, яке запитає, чи хочете ви, щоб зберегти будь-які об'єкти бази даних, які були змінені, але не збережені
acQuitSaveAll1Зберігає всі об'єкти без відображення діалогового вікна. За замовчуванням
acQuitSaveNone2Завершує Microsoft Access без збереження будь-яких об'єктів

RefreshDatabaseWindow

можливість оновити вікно бази даних. Зазвичай застосовується після програмного створення форм, звітів і т.п.


Run

дозволяє викликати процедуру або функцію VBA з коду і передати їй до 30 параметрів. Може використовуватися для виклику для користувача, або вбудованих функцій, але оскільки їх можна викликати і стандартними способами найчастіше використовується при виклику процедури Access із зовнішнього скомпільованого, наприклад, DLL або EXE


RunCommand

можливість виконати одну з десятків вбудованих команд Access (практично всі, що є в панелях управління та вбудованих меню). Наприклад, щоб максимізувати вікно Access, можна скористатися командою

RunCommand acCmdAppMaximize

SysCmd

можливість виконати безліч службових операцій: відображати індикатор виконання, або додатковий заданий текст в рядку стану, повертають інформацію про Microsoft Access і пов'язаних з ним файлів, або повернути стан зазначеного об'єкта бази даних (щоб вказати, чи відкритий об'єкт, є новий об'єкт, або був змінений, але не збережено)

АргументОпис
ActionОбов'язковий. Константа AcSysCmdAction, яка ідентифікує тип дії, які слід вжити. Цей набір констант відноситься до лічильника прогресу. Метод SysCmd повертає нульове значення, якщо ці дії є успішними. В іншому випадку Microsoft Access генерує помилку часу виконання.
Argument2Не обов'язковий. Текст, який буде відображатися по лівому краю в рядку стану. Цей аргумент є обов'язковим, коли аргумент дію acSysCmdInitMeter, acSysCmdUpdateMeter або acSysCmdSetStatus; цей аргумент не є допустимим для інших значень аргументу дії.
При вказівці значення acSysCmdGetObjectState для параметра дій, то необхідно вказати відповідну константу AcObjectType.
Argument3Не обов'язковий. Числове вираження, яке управляє відображенням індикатора ходу виконання. Цей аргумент є обов'язковим, коли аргумент Action = acSysCmdInitMeter; цей аргумент не є допустимим для інших значень аргументу Action.
При вказівці значення acSysCmdGetObjectState для параметра дій, то необхідно вказати ім'я об'єкта бази даних.

Доступні значення для константи AcSysCmdAction

НазваЗначенняОпис
acSysCmdInitMeter1Ініціалізувати індикатор прогресу. Необхідно вказати argument1 і argument2 аргументи, коли ви використовуєте цю дія
acSysCmdUpdateMeter2Оновлення індикатор виконання з вказаним значенням. Необхідно вказати текстовий аргумент при використанні цієї дії
acSysCmdRemoveMeter3Видаляє індикатор прогресу
acSysCmdSetStatus4Встановлює рядок стану тексту в текстовому аргументі
acSysCmdClearStatus5Надає інформацію про стан об'єкта бази даних
acSysCmdRuntime6Повертає True, якщо під час виконання версія Microsoft Access працює
acSysCmdAccessVer7Повертає номер версії Microsoft Access
acSysCmdIniFile8Повертає ім'я INI-файлу, пов'язаного з Microsoft Access
acSysCmdAccessDir9Повертає ім'я каталогу, в якому знаходиться MSACCESS.exe
acSysCmdGetObjectState10Повертає стан зазначеного об'єкта бази даних. Необхідно вказати argument1 і argument2 при використанні цього значення Action
acSysCmdClearHelpTopic11
acSysCmdProfile12Повертає параметр / профіль, вказаний користувачем при запуску Microsoft Access з командного рядка
acSysCmdGetWorkgroupFile13Повертає шлях до файлу робочої групи (System.mdw)

view1238like0dislike0 avatard_l4w clock 2016-12-16 05:10

Коментарі:Для даної статті відсутні коментарі

Про нас

"Programmers World" розроблено з метою полегшення в освоєнні навичок програмування, та поширення матеріалів з сфери ІТ Українською мовою.

Кожен бажаючий може безкоштовно користуватися ресурсами сайту, щоб:

- Вивчати теоретичні аспекти мов програмування

- Переглядати практичне застосування теорії при виконанні різних міні проектів з відкритим кодом

- Розміщати свої завдання на форумі для допомоги в їх реалізації, або готового коду який може бути корисний іншим користувачам

- Спілкуватись з іншими користувачами та обмінюватись досвідом

Сайт функціонує на безопланій основі та ентузіазмі розробника, якщо Ви бажаєте долучитись до розвитку даного проекту то можете пожертвувати кошти на рахунки розміщені в блоці "Допомога сайту".

Сайт

Зареєстровані користувачі можуть скористатися системою діалогів, в профілі користувача, для отримання потрібної інформації. Написати!

Також Ви можете використати форми відправки Зауважень та Пропозицій.


Електронна пошта

Ви можете звертатись на нашу поштову скриньку site.programmersworld@gmail.com

www.000webhost.com